De grote a-florist Spaaractie: algemene voorwaarden

In cooperation with these partners

Art. 1 Voorwaarden van de spaaractie

 

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de spaaractie georganiseerd door a-florist.

 

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de spaaractie veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. 

 

 

Art. 2 Verloop van de spaaractie en toekenning van de prijs

 

De spaaractie loopt van 01/02/2021 tot 01/10/2021 .

 

Deelnemers dienen de spaarkaart correct in te vullen.

 

Alleen volledig ingevulde spaarkaarten die voor het einde van de spaaractie ontvangen werden, worden in aanmerking genomen.

 

De geschenken bestaan uit:

  • Handgedraaid keramiek;
  • Superzachte Menza plaids;
  • Een geschenk naar keuze van uw a-florist

Het geschenk dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan het geschenk omgeruild worden tegen andere producten of speciën. Het geschenk is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

 

De a-florist spaarkaart kan slechts gebruikt worden bij één enkele a-florist. U dient uw a-florist in te vullen op de spaarkaart. Enkel een paraaf/persoonlijke stempel van deze a-florist is geldig voor de spaaractie.

 

U kunt slechts één geschenk per spaarkaart krijgen. Dit betekent dat wanneer u beslist om een geschenk te kiezen aan 10 vakjes u niet kan verder sparen met dezelfde kaart. Indien u nog wil verder sparen voor andere geschenken dient u een nieuwe spaarkaart te vragen aan uw a-florist. Uw oude spaarkaart dient u af te geven aan uw a-florist.

 

 

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden

 

De spaaractie staat open voor iedereen, met uitzondering van:

 

- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de spaaractie;

- a-floristen of ex-a-floristen.

 

Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de spaaractie. Als een minderjarige deelneemt aan een spaaractie gaat a-florist ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de spaaractie of het geschenk worden ontzegd.

 

a-florist kan op elk moment een persoon van deelname aan de spaaractie uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw.

 

 

Art. 4 Identificatie

 

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

 

a-florist kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

 

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

 

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

Het e-mailadres dat deelnemers achterlaten mag gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

 

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

 

a-florist is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de geschenken en/of deelname aan één van de spaaracties.

 

a-florist kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van een geschenk van de spaaractie. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van het geschenk.

 

a-florist is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van geschenken.

a-florist kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de spaaractie gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.

 

a-florist kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

 

In geval van spaaractie via het internet: deelname aan de spaaractie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij a-florist worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

 

Art. 6 Toestemming recht op afbeelding

 

Deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met de publicatie van hun naam, zonder dat dit recht geeft op iets anders dan de prijs van de spaaractie.

 

De winnaars stemmen er uitdrukkelijk mee in gefotografeerd en/of gefilmd te worden, zonder dat enige compensatie verschuldigd is, wanneer ze deelnemen aan evenementen die dankzij de spaaractie gewonnen zijn. Zij stemmen er mee in dat dit materiaal door a-florist gebruikt kan worden voor de communicatie en/of promotie van producten en/of diensten van a-florist of het merk a-florist en door a-florist meegedeeld kan worden aan het publiek via verschillende communicatiekanalen, waaronder internet, sociale media accounts van a-florist, tv-uitzendingen, persmedia, … gedurende 6 maanden na het aflopen van de spaaractie.

 

 

Art. 7 Privacy

 

De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan a-florist zullen opgeslagen worden in de databanken van a-florist (Esenweg 197, 8600 Diksmuide). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de spaaractie en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van a-florist. a-florist kan in dat kader de gegevens delen met de vennootschappen van de a-florist. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van a-florist https://www.a-florist.be/nl/privacy-policy, die deelnemers informeert over hoe ze hun parameters inzake privacy kunnen aanpassen.

 

 

Art. 8 Toezicht en beslissingen

 

a-florist houdt toezicht op het correcte verloop van de spaaractie.

 

In geval van deelname via een smartphone kunnen het merk achter het besturingssysteem van de smartphone en het merk van de smartphone niet worden beschouwd als sponsor of op enige wijze betrokken bij de spaaractie.

 

Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt.

 

Klachten in verband met deze spaaractie moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de spaaractie schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : a-florist, Esenweg 197, 8600 Diksmuide.

 

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze spaaractie wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

Alle rechten voorbehouden, a-florist , 01/02/2021 .